นโยบายการรับบทความ

นโยบายการรับบทความ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full-length research article) บทความเนื้อหาสั้น (Short communication) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทความวิชาการ (Academic article) จากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ สำหรับภาษาไทยจะมีชื่อผู้เขียนและบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กองบรรณาธิการวารสารยินดีรับพิจารณาบทความของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในสาขาการศึกษา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทำงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ ๆ สามารถนำผลงานหรือองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าและมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม องค์กร โครงการ หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ บทความมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อใน 2 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

1. นวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนากำลังคน (Innovation in Learning for Manpower Development) อาทิเช่น
            1.1 การออกแบบหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction Design)         
            1.2 เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technologies)
            1.3 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการสอน (Professional Development in Teaching)
            1.4 การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Outcome Assessment)
            1.5 การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Management and Transfer)
            1.6 หัวข้อที่เกี่ยวข้องในการสอนและการเรียนรู้ (Related Topics in Teaching and Learning)

2. บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Technology Integration for Industrial Development) อาทิเช่น
            2.1 วิศวกรรมและเทคโนโลยีประยุกต์ (Engineering and Technology Application)
            2.2 การวิจัยและพัฒนาวัสดุ (Material Research and Development)
            2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนากระบวนการ (Product Design and Process Development)
            2.4 พลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (Renewable Energy for Sustainability)
            2.5 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Management)
            2.6 หัวข้อที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรม (Related Topics in Industrial Development)

JLIT ThaiJO Logo

บทความรับเชิญ ฉบับปฐมฤกษ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2564
Vol. 1 No. 1 : January - June 2021

coverpage vol1 no1

Published: 2021-08-13

JLIT ThaiJO Logo

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
Journal of Learning Innovation and Technology
ISSN 2773-9759 (Online)
ISSN 2773-9740 (Print)

 

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ :  0 2470 8513
อีเมล์ :  journal.fiet@kmutt.ac.th

Search