-

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีเป็นวารสารระดับชาติ จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความด้านบริการวิชาการสู่สังคม โดยแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้

โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่ประเทศชาติกำลังเผชิญ และหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาประเทศชาติได้ โดยรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ

-

slide_image_05.jpg

JLIT ThaiJO Logo

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
Journal of Learning Innovation and Technology
ISSN 2773-9759 (Online)
ISSN 2773-9740 (Print)

 

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ :  0 2470 8508
อีเมล์ :  journal.fiet@kmutt.ac.th

Search