บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

สังคมจะวัฒนาได้ก็ด้วยการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดประมาณการได้อยู่ตลอดเวลาและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่ง ดังนั้น ความสามารถในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความพร้อมด้านกำลังคนของชาติเพื่อรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาในสังคมปัจจุบัน วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีเป็นวารสารระดับชาติ จัดพิมพ์โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีจุดมุ่งหมายเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความด้านบริการวิชาการสู่สังคม โดยแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่ประเทศชาติกำลังเผชิญ และหาแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาประเทศชาติได้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย สาขาการศึกษา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทำวิจัยหรืองานบริการวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ใหม่ ๆ สามารถนำผลงานหรือองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าหรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร โครงการ หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตัวอย่างผลงานอาทิเช่น การพัฒนาสื่อหรือเทคนิคการเรียนรู้ การเก็บข้อมูลหรือสร้างฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา การทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ การทำวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น

สำหรับวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีฉบับปฐมฤกษ์นี้ ประกอบด้วยบทความรับเชิญจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้เกียรตินิพนธ์บทความทั้งบทความปริทัศน์และบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการและพิจารณากลั่นกรอง (peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ นักวิจัย และผู้อ่านทุกท่าน ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการเกียรติคุณ คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ และผู้นิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาส่งบทความมายังวารสารฯ ตลอดจนผู้ที่รับวารสารฯไปเผยแพร่ หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ทางผู้จัดทำยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

                                                                           

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
บรรณาธิการบริหาร

JLIT ThaiJO Logo

บทความรับเชิญ ฉบับปฐมฤกษ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2564
Vol. 1 No. 1 : January - June 2021

coverpage vol1 no1

Published: 2021-08-13

JLIT ThaiJO Logo

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
Journal of Learning Innovation and Technology
ISSN 2773-9759 (Online)
ISSN 2773-9740 (Print)

 

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ :  0 2470 8513
อีเมล์ :  journal.fiet@kmutt.ac.th

Search