กองบรรณาธิการ

ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์
รศ. จริยา เหนียนเฉลย
ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ

ศ. ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (มกธ.)
ศ. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (มจพ.)
ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (จุฬาฯ)
ศ. ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ (มก.)
ศ. ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ (มจพ.)
ศ. ดร.ภูมิ คำเอม (มจธ.)
รศ. ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง (สจล.)
รศ. ดร.ณัฐพล รำไพ (มก.)
รศ. ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (มศก.)
รศ. ดร.อิสรา ก้านจักร (มข.)
รศ. ดร.เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์ (มจพ.)
รศ. ดร.สถาพร โภคา (สคท.)
รศ. ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงษ์ (มน.)
รศ. ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย (มจธ.)
รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (มจธ.)
รศ. ดร.สันติรัฐ นันสะอาง (มจธ.)
รศ. ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา (มจธ.)
รศ. ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด (มจธ.)
ผศ. ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ (มทร.อีสาน)
ผศ. ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ          (มศว.)
ผศ. ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ (มจธ.)
ผศ. ดร.มงคล นามลักษณ์ (มจธ.)
ผศ. ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ (มจธ.)
ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ (มจธ.)
ผศ. ดร.สมพร เตียเจริญ (มจพ.)
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช (มจธ.)
ดร.อภิชาติ เนินพรหม (สอศ.)
ดร.มนตรี ประจักจิต (กพร. รง.)

ผศ. ดร.ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่
ผศ. ดร.ประภัสสร วงษ์ดี
ผศ. ดร.อภินันท์ ภูเก้าล้วน
ดร.ศุภชัย พึ่งสังวาลย์
ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

JLIT ThaiJO Logo

บทความรับเชิญ ฉบับปฐมฤกษ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2564
Vol. 1 No. 1 : January - June 2021

coverpage vol1 no1

Published: 2021-08-13

JLIT ThaiJO Logo

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
Journal of Learning Innovation and Technology
ISSN 2773-9759 (Online)
ISSN 2773-9740 (Print)

 

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ :  0 2470 8513
อีเมล์ :  journal.fiet@kmutt.ac.th

Search