การจัดพิมพ์วารสาร

การจัดพิมพ์วารสาร

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวารสารระดับชาติ ราย 6 เดือน รับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่แบบ online ผ่าน https://journal.fiet.kmutt.ac.th และแบบรูปเล่ม (print) ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน (เผยแพร่ เดือนมิถุนายน) กำหนดส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (เผยแพร่ เดือนธันวาคม) กำหนดส่งต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี

วารสารแต่ละฉบับมีบทความจำนวน 8 - 10 เรื่อง ความยาว 1 บทความ ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ ไม่มีการเก็บค่าตีพิมพ์สำหรับวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ทั้งฉบับแบบ online และแบบรูปเล่ม (print) ในปีที่ 1 - 2 อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเก็บค่าตีพิมพ์บทความ หากมีค่าใช้จ่ายในการประเมินบทความหรือตรวจแก้ไข หรือหากบทความที่ผ่านการประเมินและได้ตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว มีจำนวนหน้ามากเกินกว่า 12 หน้าตามรูปแบบของวารสาร หรือมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มกรณีที่ผู้ส่งบทความต้องการเล่ม ซึ่งจะมีการแจ้งให้เจ้าของบทความได้รับทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ส่งบทความยินดี

JLIT ThaiJO Logo

บทความรับเชิญ ฉบับปฐมฤกษ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มิถุนายน 2564
Vol. 1 No. 1 : January - June 2021

coverpage vol1 no1

Published: 2021-08-13

JLIT ThaiJO Logo

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
Journal of Learning Innovation and Technology
ISSN 2773-9759 (Online)
ISSN 2773-9740 (Print)

 

ที่อยู่กองบรรณาธิการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ :  0 2470 8508
อีเมล์ :  journal.fiet@kmutt.ac.th

Search